การจัดการความรู้

Screen Shot 2560-09-26 at 12.28.01 PM

การจัดการความรู้ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในระบบการศึกษาดิจิทัลในปัจจุบัน นักศึกษาและคณาจารย์จำต้องมีทักษะด้านข้อมูลในการค้นหา เก็บ การนำกลับคืนมาใช้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการหรือองค์ความรู้ในศาสตร์เฉพาะต่างๆ เพื่อที่จะได้สามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ หรือบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการสอนที่ผู้สอนเป็นผู้ให้ความสะดวกในการเรียนรู้ การจัดการความรู้ และการวิจัย การจัดการความรู้เป็นผลผลิตที่สำคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ

การจัดการความรู้ข้อมูลดิจิทัลที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนั้น รวมถึงการปฏิบัติต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพในการให้ความสะดวกในการเรียนรู้ การจัดการความรู้ งานวิชาการในรูปแบบต่างๆ ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ โครงการวิจัย และการรายงานผลการวิจัยของโครงการที่สิ้นสุดลง