ฝ่ายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

banner

ฝ่ายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งรวมทั้งการสอนภาษาอังกฤษรับผิดชอบในงานการจัดการการสอนและการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชากลุ่มภาษาอยู่ในหมวดการศึกษาทั่วไป วิชาต่างๆ ในกลุ่มภาษานี้รวมถึงภาษาที่ใช้ในประเทศอาเซียน ได้แก่ ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม ภาษามลายู และภาษาอื่นที่ใช้ในการสื่อสารอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาอารบิค

การจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาเหล่านี้เน้นการฝึกทักษะภาษาสี่ทักษะ โดยให้ความสำคัญต่อทักษะที่ใช้ในการติดต่อในการพูดและการเขียน มีการกำหนดการประเมินทักษะการสื่อสารได้จริงในทุกรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความมั่นใจว่าสามารถสื่อสารความหมายที่ต้องการได้ในบริบทจริงของการติดต่อสื่อสาร โดยที่สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และเหมาะสม

รายวิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

902-108 ภาษาอังกฤษ 1
พัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ฝีกหัดการฟังประโยคและวลีสั้น ๆ การสนทนาในชีวิตประจำวัน การออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักอักษรสากล เสริมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมมาตรฐานเพื่อการพัฒนาทักษะการสนทนาและการตอบโต้ภาษาอังกฤษอย่างง่าย
902-109 ภาษาอังกฤษ 2
วิชาบังคับก่อน: 902-103 ภาษาอังกฤษ 1
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษต่อเนื่องทั้งทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนในระดับกลาง วัฒนธรรมและการแสดงออกของเจ้าของภาษา หลักภาษาขั้นกลาง เสริมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมมาตรฐานในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการแสดงความคิดและให้ความเห็น การแสดงความรู้สึกและการพูดในชีวิตประจำวัน

902-110 ภาษาอังกฤษ 3
วิชาบังคับก่อน: 902-103 ภาษาอังกฤษ 2
พัฒนาทักษะการพูดต่อเนื่องในสถานการณ์ที่หลากหลาย การสนทนาที่มีความซับซ้อน การแสดงความคิดเห็น การสื่อสารที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมมาตรฐานโดยการอภิปรายหัวข้อเกี่ยวกับนันทนาการ วัฒนธรรม ราชการ และตลาด

902-111 ภาษาอังกฤษ 4
วิชาบังคับก่อน: 902-103 ภาษาอังกฤษ 2
เรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นครอบคลุมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ฝึกหัดการฟัง การสนทนา การโต้แย้ง การอ่านบทความ การย่อความ และการสรุปความ สำนวนภาษาอังกฤษ การเขียนเพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะและการนำเสนอ

902-112 การเขียนเรียงความและบทความภาษาอังกฤษ 1
วิชาบังคับก่อน: 902-107 ภาษาอังกฤษ 4
พัฒนาความสามารถทางการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องผ่านข้อความ สื่อภาพ และข้อมูลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์เอื้อในการสื่อความ พัฒนาและประยุกต์ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงพิจารณ์และทักษะการแก้ปัญหาในการประเมินเอกสารและข้อมูลและการเขียน เรียนและนำแนวคิดการมีคุณธรรมและความสัตย์ซื่อทางปัญญา
902-113 การเขียนเรียงความและบทความภาษาอังกฤษ 2
วิชาบังคับก่อน: 902-150 การเขียนเรียงความและบทความภาษาอังกฤษ 1
พัฒนาความสามารถทางการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องผ่านข้อความ สื่อภาพ และข้อมูลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์เอื้อในการสื่อความที่มีความซับซ้อน พัฒนาและประยุกต์ใช้ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ขั้นสูง การคิดไตร่ตรอง และทักษะการแก้ปัญหาในการประเมินข้อมูลและแนวคิด การควบรวม การให้เหตุผล และการสังเคราะห์แนวคิดและข้อมูลในงานเขียนโดยแสดงออกซึ่งการมีคุณธรรมและความสัตย์ซื่อทางปัญญา

902-114 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
วิชาบังคับก่อน: 902-103 ภาษาอังกฤษ 2
พัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษต่อเนื่องสำหรับธุรกิจและกิจกรรมทางสังคม การให้ข้อมูล การถามข้อมูล การนำเสนอสินค้า บริการ และแนวคิด การสนทนาในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนอย่างเหมาะสมตามมารยาทสังคม

902-115 การอ่านและการเขียนโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ
วิชาบังคับก่อน: 902-103 ภาษาอังกฤษ 2
สำรวจลักษณะ โครงสร้างของโครงงานในการอาชีพ การสืบค้นและการประมวลข้อมูลทุติยภูมิ การพัฒนาวัสดุนำเสนอโครงงาน รายงานความก้าวหน้า พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อทำความเข้าใจ นำไปปฏิบัติ พัฒนาโครงงานด้วยตนเอง

902-116 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการอาชีพ
วิชาบังคับก่อน: 902-103 ภาษาอังกฤษ 2
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ในการอาชีพ การทักทาย การนัดหมาย การสนทนาทางโทรศัพท์ การให้บริการ การซื้อ การขาย ผลิตภัณฑ์และบริการ การสาธิตผลิตภัณฑ์ การอ่านคู่มือผลิตภัณฑ์ การอ่านจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ การอ่านกราฟ ตัวเลข ตาราง และแผนภาพ การเขียนและทำความเข้าใจข้อความอิเล็กโทรนิกส์

902-117 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ
วิชาบังคับก่อน: 902-103 ภาษาอังกฤษ 2
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทอุตสาหกรรมการบริการ การต้อนรับลูกค้า การจัดงาน การสาธิตกิจกรรม การเดินทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก การอ่านและเขียนป้าย สัญลักษณ์ เอกสารทางธุรกิจการบริการ การอ่านกราฟ ตัวเลข ตาราง และแผนภาพในงานบริการ การตอบข้อร้องเรียน การสื่อสารบนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

902-118 ภาษาอังกฤษการครัว
วิชาบังคับก่อน: 902-103 ภาษาอังกฤษ 2
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทงานครัวเชิงพาณิชย์ การใช้อุปกรณ์การประกอบอาหาร เครื่องปรุง การอธิบายวิธีการเลือก การเตรียม และการปรุงอาหาร การทำความเข้าใจฉลากอาหาร ตำรับอาหาร การอ่านกราฟ ตัวเลข ตาราง และแผนภาพที่