มคอ. 3 ปีการศึกษา 2/2559

สำนักมาตรฐานวิชาการให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่คณะวิชาทั้ง 6 คณะวิชา และสำนักศึกษาทั่วไปดังนี้

ปีการศึกษา 2/2559

คณะบริหารธุรกิจ (รายวิชา) มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7
121-101 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2-59 Click Click Click Click Click
Click Click Click Click Click
คณะเทคโนโลยี (รายวิชา) มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7
201-101 แคลคูลัส 2 2-59 Click Click Click Click Click
201-103 คณิตศาสตร์3 2-59 Click Click Click Click Click
210-108 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 2-59 Click Click Click Click Click
220-104 คณิตศาสตร์สาหรับนักเทคโนโลยี 2-59 Click Click Click Click Click
221-102 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงทดแทนสาหรับรถยนต์ 2-59 Click Click Click Click Click
221-204 เทคโนโลยีเครื่องล่างยานยนต์ 2-59 Click Click Click Click Click
221-205 การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ 2-59 Click Click Click Click Click
221-413 เขียนแบบเทคโนโลยียานยนต์ 2-59 Click Click Click Click Click
222 – 201 การติดตั้งระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 2-59 Click Click Click Click Click
222-202 เทคโนโลยีพลังงานของไหล 2-59 Click Click Click Click Click
222-203 เทคโนโลยีการขนส่ง2-2559 Click Click Click Click Click
222-408 การประกันภัยรถยนต์ 2-59 Click Click Click Click Click
222-410 การออกแบบเครื่องจักรกลเบื้องต้น 2-59 Click Click Click Click Click
222-411 การประกอบธุรกิจยานยนต์ 2-59 Click Click Click Click Click
222-412 เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 2-59 Click Click Click Click Click
223-302 การเตรียมโครงงาน 2-59 Click Click Click Click Click
240-106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-59240-106 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-59 Click Click Click Click Click
241-204 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-59 Click Click Click Click Click
241-305 ไมโครคอนโทรลเลอร์2-59 Click Click Click Click Click
241-308 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2-59 Click Click Click Click Click
241-310 ระบบควบคุม2-59 Click Click Click Click Click
242-308 เครืองจักรกลไฟฟ้า 2 2-59 Click Click Click Click Click
242-310 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 2-59 Click Click Click Click Click
242-312 การส่งและการจ่ายกำลังไฟฟ้า 2-59 Click Click Click Click Click
242-405 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 2-59 Click Click Click Click Click
242-418 การทำความเย็นและปรับอากาศ 2-59 Click Click Click Click Click
321-105 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 2-59 Click Click Click Click Click
321-110 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม2 2-59 Click Click Click Click Click
321-204 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม 2-59 Click Click Click Click Click
321-207 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายโรงแรมและท่องเที่ยว 2-59 Click Click Click Click Click
321-213 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม 2-59 Click Click Click Click Click
321-311 การตลาดและการขาย 2-59 Click Click Click Click Click
321-312 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 2-59 Click Click Click Click Click
321-317 การดำเนินงานและการจัดการครัว 2-59 Click Click Click Click Click
321-318 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 2-59 Click Click Click Click Click
322-202 ศิลปะประดิษฐ์สำหรับงานโรงแรม 2-59 Click Click Click Click Click
322-205 ภาษาอังกฤษญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 2-59 Click Click Click Click Click
322-304 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก 2-59 Click Click Click Click Click
322-307 หลักการจัดดอกไม้ 2-59 Click Click Click Click Click
322-313 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 2-59 Click Click Click Click Click
520-104 การเมืองการปกครองไทย 2-59 Click Click Click Click Click
521-101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 2-59 Click Click Click Click Click
521-105 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 2-59 Click Click Click Click Click
521-202 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 2-59 Click Click Click Click Click
521-203 ผู้นำกลยุทธ์ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2-59 Click Click Click Click Click
521-204 องค์การ 2-59 Click Click Click Click Click
521-204 องค์การ และการจัดการ 2-59 Click Click Click Click Click
521-301 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 2-59 Click Click Click Click Click
523-402 การวิเคราะห์องค์การ 2-59 Click Click Click Click Click
526-308 นวัตกรรมและการจัดการ 2-59 Click Click Click Click Click
901-103 สังคมเศรษฐกิจ การเมือง 2-59 Click Click Click Click Click
901-108 วัฒนธรรมในอาเซียน 2-59 Click Click Click Click Click
901-111 การเรียนรู้หน้าที่พลเมือง 2-59 Click Click Click Click Click
902-101 ภาษาและวัฒนธรรม 2-59 Click Click Click Click Click
902-102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2-59 Click Click Click Click Click
903-101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 2-59 Click Click Click Click Click
903-102 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2-59 Click Click Click Click Click
903-103 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 2-59 Click Click Click Click Click
903-104 สถิติเบื้องต้น 2-59 Click Click Click Click Click
904-102 เทเบิลเท็นนิส_1 2-59 Click Click Click Click Click
 มคอ.5 เพิ่มเติม มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7
คณะบัญชี (รายวิชา) มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รายวิชา) มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7
คณะวิทยาศาสตร์ (รายวิชา) มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7
k
ศูยน์บัณฑิตศึกษา (รายวิชา) มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7
110-104  หลักการตลาด 2-59  Click  Click Click   Click Click
110-105 หลักการจัดการ 2-59  Click k
110-106 การเงินธุรกิจ 2-59  Click k
 110-203 สถิติธุรกิจ 2-59  Click k
 121-101 การเขียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2-59  Click k
 121-101 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2-59  Click k
 121-205 ระบบจัดการฐานข้อมูล  Click k
 121-306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ 2-59  Click k
 121-308 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 2-59  Click k
 121-308 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 2-59  Click k
 121-309 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2-59  Click k
 121-413 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2-59  Click k
 122-306 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 2-59  Click k
 131-104 สัมมนาการตลาด 2-59  Click k
 132-301 จริยธรรม  Click k
 132-308 ตลาดท่องเที่ยว 2-59  Click k
 141-203 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน  Click k
 141-307 การขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  Click k
 151-308 การเป็นผู้ประกอบการภาค 2-59  Click k
 152-302 ธุรกิจระหว่างประเทศภาค 2-59  Click k
 152-306 การบริหารความขัดแย้ง 2-59  Click k
 152-307 การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์  Click k
 152-308 นวัตกรรมการจัดการ 2-59  Click k
 153-403 การเตรียมความพร้อม  Click k
 210-101 แคลคุลัส 1 2-59  Click k
 210-107 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  Click k
 221-109 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  Click k
 221-308 การบริหารงานยานยนต์  Click k
 222-401 การออกแบบเครื่องจักรกลเบื้องต้น 2-59  Click k
 223-404 โครงงานเทคโนโลยียานยนต์ 2-59  Click k
 230-105 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 2-59  Click k
 231-105  Computer Programming  Click k
 231-208 เทคโนโลยีเครือข่าย 2-59  Click k
 231-209 วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน  Click k
 231-210 การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ 2-59  Click k

 

อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาการ เบอร์โทรศัพท์ 02-878-5008 หรือ นัดหมายเพื่อปรึกษาได้ที่สำนักงานวิชาการ ชั้น 1 อาคาร 9 เวลาทำการวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 8.00-16.00 น.

การรับรองวิทยฐานะ 2560

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

 1. ด้านกายภาพ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

 1. ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการจัดการอาคาร สถานที่ พื้นที่ใช้สอย จำแนกตามประเภทห้อง โดยจำนวนห้องต้องสอดคล้องกับนักศึกษา อาจารย์ประจำ หลักสูตรที่เปิดสอนและวิธีการจัดการเรียนการสอน อาทิ ห้องบรรยาย ห้องสัมมนา ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ
 2. ข้อมูลการจัดการอาคาร สถานที่ พื้นที่ใช้สอยที่เป็นสวัสดิการที่จำเป็นต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาทิ โรงอาหาร โรงฝึกกีฬา ห้องพยาบาล หอพักนักศึกษา
 3. ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงว่าห้องสมุดต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ สถาบันอาจจัดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลทางวิชาการ บทคัดย่อออนไลน์หรือฐานข้อมูลในรูปแบบอื่น ในสาขาวิชาที่เปิดสอนให้เพียงพอและเหมาะสมก็ได้
 4. ข้อมูลการบำรุงรักษาสถานที่ตั้งในด้านสุขอนามัยและด้านความปลอดภัย

_______________________________________________________

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

 1. ด้านวิชาการ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

 1. เอกสารหรือฐานข้อมูลหลักสูตรทุกหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาสถาบันให้เปิดสอนและได้เปิดสอนจริง และเป็นหลักสูตรที่ สกอ. รับทราบแล้ว (หลักสูตรของสถาบันกลุ่ม 2 ต้องเป็นหลักสูตรเฉพาะทางหรือเฉพาะสาขาวิชาในกลุ่มเดียวกันเท่านั้น)
 2. ข้อมูลหลักฐานแสดงจำนวน คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษของสถาบัน
 3. ข้อมูลหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการนำผลการประเมินหลักสูตรไปปรับปรุงหลักสูตร
 4. ข้อมูลหลักฐานที่แสดงผลการประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตรปริญญาตรีอย่างน้อย 1 รุ่นในสาขาที่สถาบันต้องการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

__________________________________________________________

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

 1. ด้านการเงิน

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

 1. แผนการเงินที่สอดคล้องกับแผนดำเนินงาน แผนด้านการบริหาร แผนด้านกายภาพ แผนด้านวิชาการ และแผนพัฒนาอื่นๆ ในอนาคต
 2. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสภาสถาบันมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เงินควบคู่ไปกับผลการปฏิบัติงาน
  2.1dddddd
 3. รายงานการเงินประจำปีที่ผ่านการรับรองจากผู้ตรวจสอบภายนอกและวันที่รายงานต่อสภา

__________________________________________________________

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

 1. ด้านการบริหารจัดการ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

 1. ข้อมูลหลักฐานอ้างอิงที่แสดงว่าสภาสถาบันมีระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน
 2. แผนยุทธศาสตร์ แผนกุลยุทธ์ แผนดำเนินงาน แผนการเงิน แผนปฏิบัติการประจำปี
 3. ข้อมูลหลักฐานที่แสดงถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับการอบรม ศึกษาต่อ
  ร่วมประชุมสัมมนา เสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และนำความรู้ของคณาจารย์หลังเกษียณมาเสริมหนุนการปฏิบัติงานของคณาจารย์รุ่นใหม่
 4. ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การรับเข้า การสัมมนาฝึกอบรม การส่งเสริมด้านวิชาการ สวัสดิการหลังเกษียณ และการประเมินผลการดำเนินการของบุคลากร
 5. รายงานผลการดำเนินงานของสถาบัน และผลการประเมินตนเองของสภาสถาบันที่เผยแพร่สาธารณะ

__________________________________________________________

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

 1. ด้านการผลิตบัณฑิต

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

 1. แผน วิธีการรับนักศึกษา และเป้าหมายการผลิตบัณฑิตในสาขานั้น
 2. ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวกับกิจการนักศึกษาและกิจกรรมที่จัดให้กับศิษย์เก่า
 3. รายงานผลการศึกษาที่แสดงถึงการดำเนินการผลิตบัณฑิตที่ไม่เป็นไปตามแผน ผลการประเมินเพื่อวิจัยหาสาเหตุและการแก้ไขให้เป็นไปตามแผน
 4. เอกสารศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสารการปรับตัวและการประพฤติปฏิบัติ

__________________________________________________________

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

 1. ด้านการวิจัย

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

 1. แผนงานวิจัยและหลักฐานการดำเนินงานตามแผน
 2. ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงจำนวนโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานประดิษฐ์ งานริเริ่ม สร้างสรรค์ ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การนำไปใช้ประโยชน์
 3. ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย การสนับสนุนส่งเสริมนักวิจัย การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 4. จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนำไปบูรณาการกับพันธกิจด้านอื่นของสถาบัน

__________________________________________________________

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

 1. ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

 1. ข้อมูลหลักฐานจำนวนอาจารย์ บุคลากร โครงการ รายได้ และองค์ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
 2. ข้อมูลหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการคัดกรองคณาจารย์ บุคลากรที่ให้บริการทางวิชาการ
 3. ข้อมูลหลักฐานความร่วมมือระหว่างสถาบันกับภาคอุตสาหกรรม
 4. ข้อมูลหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการกำหนดมาตรฐาน ควบคุมและกำกับคุณภาพของการให้บริการ
 5. ข้อมูลหลักฐานที่แสดงกิจกรรม/โครงการที่เป็นจุดเด่นและได้รับการยอมรับในสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรม/โครงการที่จัดต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือกิจกรรม/โครงการมีบุคลากรเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 500 คน หรือเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสถาบันอื่นหรือเป็นกิจรรมที่ตรงกับจุดแข็งหรือจุดเด่นทางวิชาการของสถาบัน

__________________________________________________________

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

 1. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

 1. ข้อมูลหลักฐานการให้บริการทางศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ
 2. ข้อมูลหลักฐานแสดงบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอื่นของสถาบัน
 3. ข้อมูลหลักฐานกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรมีความรู้ตระหนักถึงคุณค่าและเกิดความซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรม
 4. ข้อมูลหลักฐานความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างสถาบันกับภาคประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
 5. ข้อมูลหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมและกำกับคุณภาพของการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

__________________________________________________________

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *