วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ประชุมหารือเรื่องโครงการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชนวัดดีดวด ครั้งที่1

2N0A8380

 

2N0A8347

2N0A8365

2N0A8358

2N0A8370