ศูนย์สหกิจศึกษา

2N0A5451

ศูนย์สหกิจศึกษา ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะวิชาโดยให้การสนับสนุนในการดำเนินการสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนด้านสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษา ให้การสนับสนุนแก่คณะวิชาในการเปิดวิชาด้านสหกิจศึกษาซึ่งมีค่า 6 หน่วยกิต แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตร โดยให้แนวทางการปฏิบัติด้านการเริ่มต้นงานสหกิจศึกษาโดยการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานในสถานที่จริง สร้างการติดต่อและความสัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานที่นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาควบคู่ไปกับการดำเนินงานจากผู้ประสานงานของคณะวิชา ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาในงานสหกิจ ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในช่วงกลางและช่วงสุดท้ายของการปฏิบัติงาน จากนั้นมีการสรุปเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ได้ผ่านกระบวนการทำงานสหกิจในสถานที่ประกอบการ

เอกสารประกาศ

เอกสารดาวน์โหลด (Document Download)

ฐานข้อมูลสถานประกอบการสหกิจศึกษา(แยกตามประเภท)

ปฏิทินการศึกษา

Poster สหกิจศึกษา

E-Poster สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560

นักศึกษา และอาจารย์สามารถติดต่อได้ที่
– ศูนย์สหกิจศึกษา , อาคาร 9 ชั้น 1 , เบอร์โทรศัพท์ 02-878-5066