สำนักงานบัณฑิตศึกษา

Screen Shot 2560-09-26 at 12.05.48 PM

สำนักงานบัณฑิตศึกษา ให้บริการในระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะวิชาและสำนักศึกษาทั่วไป ที่เปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา งานบริการ ได้แก่ งานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การกำหนดปฏิทินการศึกษาสำหรับงานบริการด้านเอกสาร การประสานงานที่เกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การจัดรูปแบบของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ การเขียนบทคัดย่อ การดำเนินการเอกสารเพื่อจบการศึกษาของนักศึกษา และดูแลเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการประมวลผลการเรียนของนักศึกษาในระบบของสำนักงานทะเบียนและการประมวลผลของวิทยาลัยฯ

นักศึกษาและคณาจารย์สามารถติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษาได้ในเวลาทำการ 8.00-16.00 น. วันอังคาร-วันเสาร์ ที่ชั้น 1 อาคาร 9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หรือสามารถนัดหมายได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-787-5006

 

เอกสารประกาศ

  1. ปฏิทินการศึกษา 2560 บัณฑิตศึกษา
  2. ข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2558
  3. การป้องกันการคัดลอกผลงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนย์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

 

ลิ้งค์เข้าเว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา