สำนักมาตรฐานวิชาการ

Screen Shot 2560-09-26 at 12.08.24 PM

สำนักมาตรฐานวิชาการให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่คณะวิชาทั้ง 6 คณะวิชา และสำนักศึกษาทั่วไปดังนี้

กิจกรรมและข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

เอกสารประกาศ/ข้อบังคับ

 

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มคอ.2, มคอ.02, สมอ.08

 

อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาการ เบอร์โทรศัพท์ 02-878-5008 หรือ นัดหมายเพื่อปรึกษาได้ที่สำนักงานวิชาการ ชั้น 1 อาคาร 9 เวลาทำการวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 8.00-16.00 น.

การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  2558

การรับรองวิทยฐานะ 2560

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

    1. ด้านกายภาพ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

_______________________________________________________

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

    1. ด้านวิชาการ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

__________________________________________________________

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

    1. ด้านการเงิน

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

__________________________________________________________

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

    1. ด้านการบริหารจัดการ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

__________________________________________________________

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

    1. ด้านการผลิตบัณฑิต

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

__________________________________________________________

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

    1. ด้านการวิจัย

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

__________________________________________________________

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

    1. ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

__________________________________________________________

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

    1. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน

__________________________________________________________

เอกสารจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)