เอกสาร มคอ.2

เอกสาร มคอ.2

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 2559
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2558
สาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน 2558

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด 2559
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ 2561
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2561
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2563

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการงานบริการและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น

คณะบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี 2559

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2558

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประกอบการด้านนวัตกรรม 2560

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
– สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา
 – สาขาวิชาบริหารการศึกษา 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการจัดการภาครัฐ 2562

หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 2561

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
– สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2556
– สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2562

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2558

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *