เอกสาร มคอ.7 ปีการศึกษา 2558

คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

คณะบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น
สาขาวิชาการจัดการงานบริการและการท่องเที่ยว

ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *