โครงการอบรมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

2N0A8217

โครงการอบรมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัดทำโครงการอบรมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วิทยากรโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562                    เวลา 13.00 – 16.00 น ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และบุคคลภายนอก จำนวน 71 คน

กำหนดการ

เวลา 12.30-13.00 น.    ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง

เวลา 13.00-13.05 น.    กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.รุจา ผลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เวลา 13.05-13.10 น.    กล่าวเปิดงาน โดย ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี 

เวลา 13.10-13.30 น.   ในประสบการณ์ของ ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เวลา 13.30-14.30 น.เกณฑ์มาตรฐานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส.) ปี พ.ศ. 2562

โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและทีมงาน

เวลา 14.30-14.45 น.ในประสบการณ์ของ ผศ.ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี ในการ

ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เวลา 14.45-15.00 น.ในประสบการณ์ของ ผศ.ดร.สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน

และการธนาคาร ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เวลา 15.00-15.15 น.ในประสบการณ์ของ ผศ.ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยี 

ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เวลา 15.15-15.30 น.การให้การสนับสนุนจากวิทยาลัยฯในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของ

คณาจารย์ โดย ดร.ไตรรัตน์ สิทธิทูล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เวลา 15.30-16.00 น.คณาจารย์ซักถามประเด็นสำคัญ

เอกสารประกอบการสอน 

https://drive.google.com/drive/folders/1oFiOYSySD_RrY8aJNzg6snySSvTOuB2u?usp=sharing 

รูปภาพบรรยากาศ

https://drive.google.com/drive/folders/1AwT6tcHlNBvOKcVmWy3BuSX-O-2X5x46?usp=sharing 

2N0A8213 2N0A8217 2N0A8220 2N0A8265 2N0A8280 2N0A8282 2N0A8301 2N0A8333

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *