กิจกรรมที่ 6 “ค่ายการพัฒนาศักยภาพของครูในการเป็นโค้ชในสถานการณ์จริง” โครงการพัฒนาครูให้เป็นโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษบ์หุ่นยนต์ของนักเรียน วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

2N0A5944

กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ Coaching for Robotic Skill Development” โครงการพัฒนาครูให้เป็นโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษบ์หุ่นยนต์ของนักเรียน วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องสัมมนาใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2N0A0406

กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Coding for IOTs (Internet of Things) ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์” โครงการพัฒนาครูให้เป็นโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียน วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสัมมนาใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2N0A4850

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการสารสนเทศผ่านระบบ Cloud โดยใช้ Google Application” โครงการพัฒนาครูให้เป็นโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียน วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสัมมนาใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2N0A0099

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูสู่การเป็นโค้ช (Coach) ที่มีประสิทธิภาพ” โครงการพัฒนาครูให้เป็นโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียน วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสัมมนาใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2N0A6360

กิจกรรมที่ 2 การสร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชนวัดดีดวด โครงการ “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชนวัดดีดวด” พ.ศ. 2562 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสัมมนาใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2N0A3987

ประชุมกิจกรรมที่ 1 โครงการ “พัฒนาครูให้เป็นโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียน โรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอกน้อย” งบประมาณปี พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสัมมนาใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2N0A2884