โครงการอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ “ฟอรั่มวิชาการ” กิจกรรมที่ 7 หัวข้อ “SPINOFF ผลพลอยได้จากการก้าวข้ามชั้นบรรยากาศโลก”

2N0A5238

ฝ่ายวิชาการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเท Read More …

โครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ “ฟอรั่มวิชาการ” (ปีการศึกษา 2561) กิจกรรมที่ 5 หัวข้อ “เข้าใจภาษี ชีวิตดี มีเงินเหลือ”

7291

ฝ่ายวิชาการร่วมกับคณะบัญชี วิทยาลัยเทคโน Read More …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT Application for Learning Management: Google Apps for Education (ปีการศึกษา 2561) รอบที่ 4 ระดับ Advanced

IMG_8702

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัดท Read More …

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 สัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นผู้นำการสัมมนาโดยใช้กระบวนการ Facilitate ด้วยวิถีกระบวนกร ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 4 ผู้จัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

S__35848250

 

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะและการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันระดับชาติ ปีงบประมาณ 2561 ไปต่อยอดทำโครงงานไม้เท้าอัจฉริยะ เพื่อคนตาบอด

S__35848246