วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะและการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันระดับชาติ ปีงบประมาณ 2561 ไปต่อยอดทำโครงงานไม้เท้าอัจฉริยะ เพื่อคนตาบอด

S__35848246