โครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ “ฟอรั่มวิชาการ” (ปีการศึกษา 2561) กิจกรรมที่ 5 หัวข้อ “เข้าใจภาษี ชีวิตดี มีเงินเหลือ”

7291

ฝ่ายวิชาการร่วมกับคณะบัญชี วิทยาลัยเทคโน Read More …

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT Application for Learning Management: Google Apps for Education (ปีการศึกษา 2561) รอบที่ 4 ระดับ Advanced

IMG_8702

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัดท Read More …

ประชุมกิจกรรมที่ 1 โครงการ “พัฒนาครูให้เป็นโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียน โรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอกน้อย” งบประมาณปี พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสัมมนาใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2N0A2884

     

โครงการการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

2N0A1495

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้จัดท Read More …

โครงการการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ด้านสังคมศาสตร์)

2N0A9868

โครงการการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณ Read More …

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 สัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นผู้นำการสัมมนาโดยใช้กระบวนการ Facilitate ด้วยวิถีกระบวนกร ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 4 ผู้จัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

S__35848250

 

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำความรู้จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะและการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันระดับชาติ ปีงบประมาณ 2561 ไปต่อยอดทำโครงงานไม้เท้าอัจฉริยะ เพื่อคนตาบอด

S__35848246