ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนงานวิชาการใน 6 คณะวิชา และ สำนักศึกษาทั่วไป ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. เอกสารดาวน์โหลดสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

  1. ประกาศ ก.พ.อ.
  1. ขัอบังคับวิทยาลัย
  1. STC Penalty and Chart แนวทางปฏิบัติในการขอตำแหน่งวิชาการ (ลว.14 ส.ค.2555)

เอกสารประกอบการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร

องค์ประกอบการวิจัยและสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.45-12.00 น.