บุคลากรpeople
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาการ
ดร.สำนวน คุณพล, ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) (มหาวิทยาลัยรังสิต)

 

 

 

 

people
หัวหน้าสำนักงานทะเบียนและประมวลผล
อาจารย์สมทรัพย์ จิวประสาท, ศษ.ม. (การวัดและประเมินผล) (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

 

 

 

 

people
หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
อาจารย์คัทลียา ฤกษ์พิไชย, Ph.D (candidate) (ค.อ.ด.การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

 

 

 

 

people
หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ
อาจารย์จรวยพร นิลโบราณ, ค.ม. (การบริหารการศึกษา) (สถาบันราชภัฏสวนดุสิต)

 

 

 

 


people หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา
นางสาวสุจิตรา ศรีษาพุทธ์, บธ.บ. (การตลาด) (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)